ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ.
КНИГА ЗА ДИСКУСИИ.
ФОРУМ.
ЕКИП.
БИЗНЕС.
МАРКЕТИНГ.
МОЛБА.
БЕЛАРУС.

*************************************************************************
Софийски Градски Съд Фирмено отделение,5-ти състав,в закрито заседание на 24.02.2006 год.,ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ваньона Запрянова,като разгледа фирмено дело №1491/2006 и за да се произнесе,взе предвид следното:
Производство е по реда на чл.489 и сл.от ГПК с основание на молбата по чл.6,чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ДВ бр.81/06.10.2000г./.
Образувано е по повод молбата на Управителния съвет на Сдружение с наименование"ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ",с която се иска вписването му в специалния регистър при съда за юридическите лица с нестопанска цел.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
------РЕШИ:------
Вписва в регистра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование:"ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр.София,район Възраждане,бул.Христо Ботев 71,ет.4,офис"арх.Никола Куков".
Сдружението не се ограничава със срок.
Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.
СДРУЖЕНИЕТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:"Гражданско обединение България"
може да извършва дополнително стопанска дейност със следния предмет на дейност:специализирана издателска,консултантска,проектантска,маркетингова и
образователна дейност,търговско представителство и посредничество,както и други дейности и услуги,разрешени от закона и непротиворечащи на Устава на сдружението и законите на страната.
Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет НИКОЛА
ТОДОРОВ КУКОВ.
Решението не подлежит на обжалване. Съдия/п/.Hosted by uCoz